Поредната гавра на МТИТС спрямо таксиметровите водачи
09 януари 2010

До Министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията

КОПИЕ До Министър Председателя на Р.България

КОПИЕ До Председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 41-во Народно събрание

КОПИЕ До Европейската комисия

СТАНОВИЩЕ

От: Яне Йорданов Янков, гр.София, ж.к.Банишора, ул.Странджа №140, вх.В, ет.2, ап.50, e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , тел.0878464004

В качеството си на: Председател на Национална Федерация на Таксиметровите Водачи в България /НФТВБ/

Уважаеми Господа, във връзка с публикуваните в сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, на 17.12.2009г. предложения за изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози /ЗАП/, НФТВБ изразява следното становище:

1. § 19. В чл. 24а се създават ал. 5 и 6: (5) Общинските съвети определят максимални цени за таксиметров превоз, валидни за територията на съответната община. (6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко един път годишно или по искане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”

В мотивите си за горните предложения, МТИТС изтъква загрижеността си за икономическата сигурност на потребителя на таксиметрова услуга и обстоятелството, че същият този потребител според МТИТС е “неграмотен и малоумен субект, който не може да прецени на коя компания услугите да ползва”. МТИТС твърди, че съществуват подобни практики и в други Европейски държави. 

Становище на НФТВБ:- ДА ама НЕ. Наглост, цинизъм, безочие, безхаберие, клиентелизъм , конфликт на интереси и дискриминация.

Мотиви:- НФТВБ е наясно, че предлаганите промени не са продиктувани от изложените мотиви от МТИТС, а са резултат на “зависимостта” на чиновниците от това Министерство към определени компании от сивата икономика в бранша.

От този текст се вижда, че се обслужват интереси с цел тотално доунищожаване на и без това унищожената от МТИТС конкуренция, в дейността таксиметров превоз на пътници с леки автомобили. Причините за твърденията на НФТВБ са следните:

1.1. Предложение за регулация на цените в ЗАП, който не е създаден да защитава интереси на потребителите, като за целта се прокарат противоконституционни и в нарушение на останали закони текстове, които да обслужват интересите на определен кръг представители на сивата икономика в таксиметровия превоз на пътници, се нарича меко казано наглост и цинизъм.

В раздел I. Общи положения на ЗАП, в чл.1, права за регулация на цените и защита на интересите на потребителите, не са делегирани. Нещо повече, в чл.5 на същият ЗАП, Законодателят е определил как се определя цената на услугата.

Условията които трябва да спазва всеки превозвач, по отношение обявяване на цените за превоз, са определени от същият този Министър в ЗАП и Наредба № 34 на МТ за таксиметров превоз на пътници. Защо МТИТС не си изпълни задълженията и да направи така, че всеки потребител да бъде запознат с цената на услугата?

При условие, че същият този Министър е определил изискванията за вида на тарифите, размера на буквите и цифрите и мястото им в таксиметровия автомобил, странно защо след като е установил, че потребителят не получава достатъчна информация за качеството на услугата, не предложи промени които да информират потребителя по обстойно за качеството на предлаганата услуга? Но, тези чиито интереси обслужва самозабравилия се корумпиран чиновник, не желаят потребителят да бъде информиран и сам да прецени чия услуга да ползва.

Тези субекти са свикнали Министъра на транспорта да им осигурява потребители, да отстранява конкуренцията и да им осигурява данъчен и финансов комфорт. Отделно от това, същият този чиновник е допуснал, като не си изпълнява задълженията, вменени му в чл.2 от ЗАП, потребители на таксиметрова услуга да бъдат изнудвани от таксиметрови водачи на Летище София и Автогара София като заплащат превоз без включен таксиметров апарат, при което цените на които ги превозват, са два и три пъти завишени, отколкото обявените на предното и страничните стъкла и на арматурното табло на автомобилите.

Превоза без включен таксиметров апарат съставлява нарушение на ЗАП и Наредба №34 на МТ и ощетява фискалният интерес на страната. При поискване на фактура завишеният два-три пъти превоз скача с още 20 %.

Странно защо този чиновник не си изпълнява задълженията и да преустанови масовото пладнешко ограбване на потребителя на таксиметрова услуга, да спре потребителят да бъде ограбван от недобросъвестни водачи с т.нар.“помпи”, да спре ощетяването на фискалния интерес на страната в особено големи размери, да преустанови и едно друго извършвано от самия него нарушение, унищожило конкуренцията и ощетяващо бюджета с около 150 000 000 лв. годишно, а същевременно изявяващ се като “защитник на потребителите” предлага изменение и допълнение на ЗАП, противоречащо на философията на пазарния механизъм, противоречащо на Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията, Закона за автомобилните превоз и др.?

Ще промени ли Министъра на ТИТС чл.5 от Закона за автомобилните превози? Ще предложи ли МТИТС, Общините да определят “пределни МИНИМАЛНИ цени? Защо Общините да не могат да определят “единни цени”, валидни за всяка отделна община? Определянето на минимални цени ще възроди тотално унищожената от самия него конкуренция, ще съответстват на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и ще са в унисон с философията на пазарния механизъм.

Ще прояви ли загриженост МТИТС и към таксиметровите превозвачи и водачи, поради което заема топлото чиновническо място, които цели да обрече на фалит, като дотира и тях, така както дотира компанията, чиито интереси обслужват предлаганите промени? Отделно от това, но не по маловажно е и обстоятелството, че практика която да делегира права единствено на Общини да определят “пределни максимални цени” за таксиметров превоз няма никъде в Европа. В повечето Европейски държави браншовите организации съвместно с отделните общини със съдействието и на други неправителствени организации определят единна цена, валидна за всяка отделна община, която важи за всички участници на пазара.

Такава е практиката в Испания, Германия, Италия, Финландия, Гърция и др. В Англия системата е по-сложна и там ценообразуването е по-различно от останалите Европейски държави. Но текст в Закон, който да делегира права на Общините, да определят едностранно “пределни максимални цени” няма, поради това че при подобен опит в нормална европейска държава, Министърът предлагащ подобни законопроекти никога повече в живота си няма да помирише държавна служба.

В заключение: Поради гореизложеното НФТВБ е категорично против предлаганите от МТИТС предложения за изменение и допълнение на ЗАП, които единствено целят доунищожаване на конкуренцията и облагодетелстване на фирми, за които е доказано, че представляват сивата икономика в бранша. Не подкрепяме предложението за изменение и допълнение на чл.24а от ЗАП, предлагано от МТИТС.

Няма да допуснем поредната гавра на МТИТС спрямо таксиметровите водачи и превозвачи!

2. § 20. Член 24б се изменя така: “Чл. 24б. Функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контрола върху техническото състояние, се определят с наредбата по чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност.”

За въпросното предложение, МТИТС не е посочил мотиви, които да налагат промяна в чл.24б от ЗАП. При условие, че контролът на ЗАП се извършва от ИА”АА”, НФТВБ счита, че така предложеният текст е непълен, немотивиран, неясен и неаргументиран и следва да бъде върнат за отстраняване на неяснотите, за излагане на мотиви и аргументи.

НФТВБ не приема така предлаганите изменения и допълнения на ЗАП в чл.24б. 3. § 25. В чл. 91 се изменя така: 2. Алинея 5 се изменя така:

1. В бюджета на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” постъпват като собствени приходи тридесет на сто от събраните суми за такси и по влезлите в сила актове на органите на агенцията;

2. Средствата по т. 1 се разходват след одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията само за капитални вложения за подобряване на материалната база на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, за повишаване квалификацията на служителите, за облекло и за допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

В мотивите за горните предложения, МТИТС е посочил повишаване възнаграждението на “ценните” служители от ИА”АА”. Наглост и цинизъм. Да унищожиш конкуренцията в дейността таксиметров превоз на пътници с леки автомобили, да поставиш таксиметровите водачи и превозвачи в състояние на фалит, да лишиш бюджета от 150 000 000 лв. годишни приходи, да бъдеш постоянно уличаван в злоупотреби като продаване на свидетелства за правоуправление, удостоверения за водач на лек таксиметров автомобил, за удостоверения за психологическа годност, вземане на подкупи, обслужване интересите на сивата икономика и др. и да предлагаш подобни текстове за изменение и допълнение на ЗАП е меко казано наглост и цинизъм.

Каква е ползата за таксиметровите водачи и превозвачи от съществуването на ИА”АА”? Каква е ползата за държавата и обществото от съществуването на ИА”АА”? Каква ще бъде ползата на таксиметровите водачи и превозвачи от увеличението на глобите за тях, при условие че размерът за някои несъществени нарушения се равняват на една годишна заплата на таксиметровия водач?

Не е ли това поредната корупционна схема създадена да отстранява от пазара неудобните на администрацията участници? Какъв е въобще смисълът от това, че дейността таксиметров превоз на пътници с леки автомобили е уредена чрез ЗАП?

По какъв начин ще се контролира ефективността на действията и бездействията на служителите от ИА”АА”? Защо ИА”АА” не преустановява извършвани от самата нея нарушения, вследствие на които е тотално унищожена конкуренцията в дейността таксиметров превоз на пътници с леки автомобили, на пазара се допускат нерегламентирани субекти и се ощетява фискалния интерес на страната?

В заключение: - НФТВБ не подкрепя и няма да допусне поредната корупционна схема, целяща единствено облагодетелстване на доказано корумпираните служители от МТИТС, в частност ИА”АА”. Няма доказана полза от предлаганите промени за изменение и допълнение в чл.91 от ЗАП. Така предлаганите промени ще ощетят таксиметровите водачи и в състояние на световна икономическа криза, ще поставят под въпрос тяхното физическо оцеляване и възможността им да предлагат сигурна и безопасна услуга. Отделно от това, при условие че трудът им бъде регулиран от Общините, то те неминуемо ще бъдат поставяни целенасочено в положение на нарушители и ще бъдат единствени потърпевши от изкуствено създадената от МТИТС поредна корупционна схема. 4. § 27. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В края на ал. 1 се добавя: “При съставяне на акт за нарушение на Регламент на ЕС, двустранна или многостранна спогодба, по които Република България е страна, на този закон или издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, контролният талон към свидетелството за управление се отнема и се връща на водача след изпълнение на задължението по чл. 92, ал. 4. Актът замества контролният талон за срок до един месец от връчването му на водача.

2. В ал. 3 думите “и изпълнението на наложените наказания” се заличават.

3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6: “(4) Наложеното наказание “глоба” се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или на съдебното решение или определението на съда при обжалване. (5) Наказателното постановление, както и решението или определението на съда при обжалване заместват контролният талон към свидетелството за управление за срок до един месец от влизането им в сила. (6) При доброволно заплащане на наложената глоба отнетият контролен талон се връща на водача.

Целта на предлаганите промени в § 27 чл.92ал.1 е служителите на ИА”АА”, да могат да отнемат контролния талон на водачите. При условие, че водачът на лек таксиметров автомобил задължително следва да притежава “Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил”, издаден от ИА”АА” то не съществува необходимост от отнемане на контролния талон към свидетелството за правоуправление. Отделно от това времето и начина за заплащане на наложени глоби са уредени в данъчното законодателство.

Недопустимо е една абсолютно вредна и ненужна ИА”АА”, която не си изпълнява вменените задължения в ЗАП, същевременно да изземе функциите на НАП, като възнамерява да прибира 30% от наложените от нейните служители глоби, и за тази цел да им се позволи да лишават от правоуправление граждани, които е възможно дори само един ден да са работили като таксиметров водач и след това да са преустановили с тази дейност.

Смислен отговор на въпроса, защо да се отнема и задържа контролния талон към свидетелството за правоуправление, а не удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил, няма изложен. По отношение предложението за изменение и допълнение на чл.92 ал.4, 5 и 6, се цели единствено чрез принуда да се задължат таксиметровите водачите да плащат наложените им глоби в срок, по кратък от определения за останалите български граждани.

За всеки гражданин срокът за заплащане на съответната глоба е регламентиран чрез данъчното законодателство и друг ред, срок и начин различен от регламентирания е недопустим. Това, че се предлага 30% от глобите да отива за заплати на излишните служители на ИА”АА”, не може да бъде основание за приемане на предложенията за промени в §27 чл.92 от ЗАП.

В заключение: НФТВБ счита така предложените изменения и допълнения на ЗАП в § 27 чл.92 ал.1, ал.4, ал.5 и ал6 за недопустими, корупционни, нецелесъобразни, дискриминационни и вредни за таксиметровите водачи и превозвачи. НФТВБ не приема така предложените промени. 5. § 28. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения: лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от Регламент на ЕС, двустранна или многостранна спогодба, по които Република България е страна този закон или подзаконовите нормативни актове по прилагането му се наказва с глоба от 500 лв.”

4. Алинея 4 се изменя така: “(4) Водач, който откаже да бъде проверен от контролните органи се наказва с глоба от 2000 лв.” 6. § 30. Създават се нови чл. 93б-93г: “Чл. 93б (1) Водач, който не спазва изискванията относно дневното време за управление, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва:

1. за превишаване на дневното време за управление до 1 час – с глоба 100 лв.; 2. за превишаване на дневното време за управление от 1 до 2 часа – с глоба 300 лв.; 3. за превишаване на дневното време за управление над 2 часа – с глоба 1500 лв.;

(2) Водач, който не спазва изискванията относно седмичното време за управление, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за превишаване на седмичното време за управление до 4 часа – с глоба 100 лв.; 2. за превишаване седмичното време за управление от 4 до 14 часа – с глоба 500 лв.; 3. за превишаване седмичното време за управление над 14 часа – с глоба 1500 лв.;

(3) Водач, който не спазва изискванията относно общото време на управление през всеки две последователни седмици, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за превишаване времето за управление през всеки две последователни седмици до 10 часа – с глоба 100 лв.; 2. за превишаване времето за управление през всеки две последователни седмици от 10 до 22 часа и 30 минути– с глоба 500 лв.; 3. за превишаване времето за управление през всеки две последователни седмици над 22 часа и 30 минути – с глоба 1500 лв.;

(4) Водач, който не спазва изискванията относно непрекъснатото време на управление, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за неспазване до 30 минути – с глоба 100 лв.; 2. за неспазване от 30 минути до 90 минути – с глоба 300 лв.; 3. за неспазване над 90 минути – с глоба 1500 лв.

(5) Водач, който не спазва изискванията относно времето за прекъсване, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за неспазване до 15 минути – с глоба 50 лв.; 2. за неспазване над 15 минути – с глоба 100 лв.

(6) Водач, който не спазва изискванията относно нормалната дневна почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване времето за нормална дневна почивка до 1 часа – с глоба 100 лв.; 2. за намаляване времето за нормална дневна почивка с между 1 и 2 часа и 30 минути– с глоба 300 лв.; 3. за намаляване времето за нормална дневна почивка с над 2 часа и 30 минути – с глоба 1500 лв.;

(7) Водач, който не спазва изискванията относно намалената дневна почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване времето за намалена дневна почивка до 1 час – с глоба 200 лв.; 2. за намаляване времето за намалена дневна почивка между 1 и 2 часа – с глоба 500 лв.; 3. за намаляване времето за намалена дневна почивка с над 2 часа – с глоба 1500 лв.;

(8) Водач, който не спазва изискванията относно разделената дневна почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване на времето на втория период от разделената дневна почивка до 1 час - с глоба 100 лв.; 2. за намаляване на времето на втория период от разделената дневна почивка от 1 до 2 часа - с глоба 300 лв.; 1. за намаляване на времето на втория период от разделената дневна почивка над 2 часа - с глоба 1500 лв.

(9) Водач, който не спазва изискванията относно дневна почивка при екипно управление, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване на времето за дневна почивка при екипно управление до 1 час – с глоба 100 лв.; 2. за намаляване на времето за дневна почивка при екипно управление между 1 и 2 часа – с глоба 300 лв.; 3. за намаляване на времето за дневна почивка при екипно управление с над 2 часа – с глоба 1500 лв.;

(10) Водач, който не спазва изискванията относно намалената седмична почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване времето за намалена седмична почивка до 2 часа – с глоба 100 лв.; 2. за намаляване времето за намалена седмична почивка между 2 и 4 часа – с глоба 200 лв.; 3. за намаляване времето за намалена седмична почивка с над 4 часа – с глоба 1000 лв.;

(11) Водач, който не спазва изискванията относно нормалната седмична почивка, определени в Регламент (ЕО) № 561/2006 или в AETR се наказва както следва: 1. за намаляване времето за нормална седмична почивка до 3 часа – с глоба 100 лв.; 2. за намаляване времето за нормална седмична почивка с между 3 и 9 часа и 30 минути– с глоба 200 лв.; 3. за намаляване времето за нормална седмична почивка с над 9 часа – с глоба 1000 лв.

Всички посочени по-горе и останалите предложения за изменение и допълнение на ЗАП са продиктувани единствено от намеренията на МТИТС и ИА”АА”, да се облагодетелстват служителите им, да ощетяват водачите и превозвачите, да отстраняват от пазара неудобните на Министъра участници за сметка на негови приближени. По- нескопосани и по-малоумни предложения за изменение и допълнение на ЗАП, освен корумпираните чиновници в МТИТС и ИА”АА” друг не би могъл да представи.

Водени от желанието да обслужват интересите на сивата икономика, да забогатяват на гърба на отрудените водачи алчните и ненаситни чиновници са похарчили парите на българския данъкоплатец, за да сътворят тази пародия на ЗАКОН. Несъобразяване и нарушаване на приети от Р.България европейски Директиви, противоречащи текстове на Конституцията на Р.България, на Законодателството на Р.България, Дискриминационни текстове изобилстват в така предлаганите от МТИТС изменения и предложения в ЗАП.

Предложения за изменения и допълнения в ЗАП с цел делегиране на повече права и налагане на по-високи санкции при условие, че си създал сивата икономика, облагодетелстваш себе си и нея, че си унищожил тотално конкуренцията поради това, че не изпълняваш вменените ти задължения в ЗАП, НФТВБ определя като кощунство, наглост и цинизъм.

Недопустимо е в една “свободна, правова европейска страна, със свободна пазарна икономика”, каквато я представят пред Европа политиците ни, в продължение на десет години, държавни чиновници да променят Нормативната уредба само и единствено да изпълнят задълженията си към две-три търговски дружества/ Окей Супертранс, Йелоу 333 /. Не приемаме обяснението на вносителите на предложенията за изменение и допълнени на ЗАП, че тези промени са продиктувани от грижата за потребителя на таксиметрова услуга.

При условие, че те проявяват загриженост за потребителя, тогава защо:

1.Не се приема предложението на НФТВБ за приемане на текст, който ще дава възможност на Общините, съвместно с браншовите организации да “определят единни цени на територията на всяка отделна Община”?- Това е европейската практика в повечето водещи европейски държави. Така потребителят ще бъде сигурен, че на който и таксиметров автомобил да реши да ползва в съответната Община, то цената за превоз ще бъде еднаква. Тогава потребителят ще избира единствено марката, вида и хигиената на автомобила и външния вид на водача. Но това нещо вероятно не се харесва на “ОКей Супертранс” и “Йелоу”.

2.Не се приема предложението на НФТВБ за премахване на ограничението за извършване на дейност с автомобили, на които датата на първа регистрация е не повече от 5 години, и същите не са на повече от 10 години? – В състояние на икономическа криза, която за България се очаква да продължи още 3-4 години, това ограничение е разумно да отпадне. Ето това ще бъде една възможност, водачите и превозвачите да си закупят по-евтини автомобили и естествено, че това ще им позволи да предлагат и по ниски цени за услугата, които цени ще са съобразени и с финансовите възможности на потребителя.Но и това предложение вероятно не се харесва на “ОКей Супертранс” и “Йелоу”.

3.Не се приема Европейска Директива 96/26 ЕО и съобразеното с нея предложение на НФТВБ за премахване изискването, което ограничава броя на местата в автомобилите до 5. В закона е записано таксиметров превоз на пътници с леки автомобили. Следователно всеки автомобил, който е регистриран като лек, би трябвало да има право да извършва превоз на пътници. При това положение на пазара ще се появят леки автомобили до 8 места, без мястото на водача, които ще предлагат услуга с по-ниска себестойност и ще задоволи напълно потребностите на потребителя. Но и това предложение вероятно няма да се хареса на “ОКей Супертранс” и “Йелоу”.

4.Не се приема предложението на НФТВБ, таксиметровия превоз на пътници с леки автомобили да отпадне от ЗАП изцяло, и да премине към Общините, като за целта всяка отделна Община с правилник да определи вида, възрастта, броя на местата, броя на вратите на автомобилите , дали ще бъдат със задължителен цвят и т.н., броя на таксиметровите автомобили съобразен с броя на жителите на съответната Община , единна тарифа валидна за територията на всяка отделна Община и т.н.

5.Не се предлага да се намали размера на глобите и броя на нарушенията за които ИА”АА” да санкционира. Това ще бъде още една възможност цената за потребителя да бъде далеч по-ниска поради това, че санкционираният водач освен от потребителя, той няма откъде от друго място да компенсира и да плати наложената му глоба. И без друго, ползата от глобите е единствено за чиновниците от ИА”АА”.

При доказаната ненужност от съществуването на ИА”АА” за таксиметровия превоз на пътници, при доказано нанесени вреди на водачите, държавата и цялото Общество, да предлагаш да се увеличи размера на глобите, за да може служителите за които се доказа, че са на първо място по корупция да получават по-високи възнаграждения е меко казано кощунство. Естествено, че логични отговори на горните въпроси няма да получим от корумпираните чиновници в МТИТС и ИА”АА”. Ето защо: -НФТВБ категорично заявява, че не подкрепя нито едно от така предложените от МТИТС предложения за изменение и допълнение в ЗАП.

Всеки един от предложените текстове е престъпление спрямо водачите и превозвачите. Призоваваме всички водачи и превозвачи да се противопоставят на намеренията на алчните и ненаситни служители от ИА”АА”, които целят единствено да създадат порочни корупционни схеми, чрез които да облагодетелстват себе си и своите началници.

При условие, че нашите съображения не бъдат взети под внимание, освен предвидените законни действия ще предприемем и други по- малко популярни мерки. Няма да допуснем таксиметровите водачи и превозвачи да бъдат превърнати в донори на корумпираните служители от МТИТС и ИА”АА”. Гр.София С уважение: 08.01.2010г. Председател НФТВБ: Яне Янков Следва предлаганите от НФТВБ предложения за изменение и допълнение на ЗАП  

Последна промяна ( 09 януари 2010 )